Học sinh các cấp học sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1-9-2020; tổ chức khai giảng vào ngày 5-9-20...