Bật nhạc yêu thích của con trong lúc học ở nhà, để chúng tự sắp xếp bài muốn làm, cho phép giải l...