Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các môn học bắt buộc và tự chọn ở cấp THCS sau khi môn lịch sử trở thành môn học bắt buộc.Ngày 3/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13. Điều này sửa đổi, bổ...