Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam chỉ ra một số điểm kế thừa và nhiều điểm khác biệt của chương trình...