Theo phương pháp giáo dục Freinet, phụ huynh nên khuyến khích con dành thời gian ngoài trời, làm bạn với thiên nhiên, làm việc nhà.Célestin Freinet (1896 - 1966) là nhà cải cách giáo dục nổi tiếng ...