Chương trình được gợi ý theo chương trình Hiện hành của bộ Giáo dục và Đào tạo.