Nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, ngày 03 tháng 8 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp (GDĐTĐT) phối hợp với Công ty Cổ...