Trong nhiều thập kỷ, các tác giả khoa học viễn tưởng, nhà tương lai học và nhà làm phim cũng đã d...