Hiểu một cách khái quát, tư duy phản biện là đưa ra những ý kiến tranh luận với những giả thiết g...